Fejlesztési tanács

BESZÁMOLÓ
A Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Tanács
2005. évi tevékenységéről

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról megjelent 2004. évi LXXV. törvény 7.§-a értelmében a szarvasi kistérségben 2004. novemberében megalakult és megkezdte működését a Kistérségi Területfejlesztési Tanács.

Ugyanettől az időponttól kezdve a korábban létrejött Kistérségi Többcélú Társulás átalakult a 2004. évi CVII. tv. szerinti többcélú társulássá, amely a területfejlesztési törvény 10/G. §-át alkalmazva ellátja a kistérségi fejlesztési tanács feladatait is.

A Fejlesztési Tanács és a Többcélú Társulás feladatellátását munkaszervezete útján gyakorolja amely 2005. augusztus 31-ig a székhely település polgármesteri hivatalának keretein belül működött.

2005. szeptember 1-től hozta létre a Társulás önálló munkaszervezetét, a Kistérségi Irodát.

A Kistérségi Iroda munkatársai 2005-ben:

1 fő irodavezető

1 fő adminisztrátor

1 fő vidékfejlesztési menedzser

A Társulási Tanács 2005. novemberében döntött arról, hogy az 1996-ban megalakult Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulást jogutódlással megszünteti, s ugyanakkor a Szarvasi Kistérségi Többcélú Társulás nevét megváltoztatja. Ennek eredményeként 2006. január 1-től egy társulás működik a térségben, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása, amely ellátja a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Tanács feladatait.

 

A Területfejlesztési Tanács által tárgyalt témakörök és határozatok 2005-ben:

- A Kistérség Idegenforgalmi Koncepciójának megvitatása és jóváhagyása

- A Kistérség Informatikai Koncepciójának megvitatása és jóváhagyása

- Békés megye Kistérségi szintű projektorientált fejlesztési programja

- A Kistérség Területfejlesztési Koncepciójának megvitatása és jóváhagyása

- A Kistérség 2005-2013 évekre szóló fejlesztési prioritásainak meghatározása, fejlesztési terv elfogadása

- A Kistérségi informatikai hálózat kiépítésének megvalósíthatósági tanulmánya

- A Kistérség Közoktatási feladatellátási és fejlesztési tervének megvitatása és elfogadása

- Kistérségi Iroda – mint önálló munkaszervezet – létrehozása, pályázat kiírása a munkaszervezet vezetői álláshely betöltésére, irodavezető kinevezése

- Kistérségi hulladékgazdálkodási koncepció megvitatása és elfogadása

- Állati hullák komplex kezelésére, gyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozó kistérségi megvalósíthatósági tanulmány elfogadása

- Kistérségi integrált projektfejlesztés gyakorlata Békés megyében

- Kistérségi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció megvitatása és elfogadása

- Kistérségi civil kapcsolatok építése, Kistérségi Civil Egyeztető Fórum működésének áttekintése

- A kistérségi települések területrendezési terveinek összehangolása

- 2006. évi kistérségi területfejlesztési feladatok meghatározása

- Vidékfejlesztési menedzser és Kistérségi megbízott beszámolóinak megvitatása, elfogadása

- Különféle pályázati lehetőségek áttekintése, fejlesztési pályázatok benyújtása / Szélessávú hálózat kiépítése, állati hullák kezelése, ártalmatlanítására, szelektív hulladékgyűjtő szigetek beszerzése, stb./

2005-ben a Tanács területfejlesztéssel kapcsolatos szakmai munkáját elsősorban a 2004-ben elhatározott, fentiekben már felsorolt fejlesztési koncepciók, megvalósíthatósági tanulmányok és tervek elkészíttetése, megvitatása és jóváhagyása jelentette. Ehhez a szakmai segítséget a tervező szervezetek szakemberei nyújtották.

A Tanács és a Kistérségi Iroda létszáma 2006. január 1-től egy felsőfokú műszaki végzettségű szakemberrel bővült, aki részben területfejlesztési feladatokat, részben kistérségi útügyi feladatokat lát el. 2006. március 1-től egy fő felsőfokú pénzügyi végzettséggel rendelkező szakember kerül a Kistérségi Irodához.

A Fejlesztési Tanács és a Többcélú Társulás szakmai feladatainak ellátásához szükséges szakemberek létszáma nem elegendő. Ennek biztosításához a kapott támogatás kevés, a társult települések részéről pedig – költségvetési helyzetüket tekintve – több támogatás nem várható.

Nem tisztázott a területfejlesztési feladatok ellátása tekintetében a kistérségi megbízott szerepe a Kistérségi Fejlesztési Tanács működésében. Véleményünk szerint a területfejlesztés szereplői közötti koordináció lenne egyik kiemelten fontos feladata.

A Civil Egyeztető Fórum 2004-ben összesen 7 civil szervezet részvételével alakult meg. Ez elenyészően kevés a kistérségben működő és bírósági nyilvántartásba vett több mint száz civil szervezethez képest. A résztvevők alacsony számát a civil szervezetek tájékozatlansága, információ hiánya okozta.

Az elmúlt évben a Kistérség valamennyi civil szervezetét írásban megkerestük, tájékoztatva őket az Egyeztető Fórum munkájába történő részvétel lehetőségéről, jogszabályi feltételeiről. Azóta folyamatosan jelentkeznek a civil szervezetek a nyilvántartásba vételhez. Konkrét kezdeményezésük azonban még nem volt, a munkaszervezeti feladatok ellátásába nem kapcsolódnak be.

 

AFejlesztési Tanács 2005. évi költségvetésének indoklása:

1. Kiadások

Személyi juttatásokra és járulékokra a Kistérségi Iroda munkatársainak 2005. szeptember 1-től jelentkező bérköltségeire voltak kiadásaink

Dologi kiadások a munkaszervezet, majd a Kistérségi Iroda elhelyezésével jelentkező költségeket, valamint a napi működés költségeit jelentik a mellékelt kimutatás szerinti részletezésben. Az államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadás a 2005. augusztus 31-ig a székhelytelepülés Polgármesteri Hivatalán belül működő munkaszervezet bér és járulékköltségeit jelenti .

Felhalmozási kiadások között egy db. multifunkcionális fénymásoló-nyomtató beszerzése szerepel.

 

2. Bevételek

Kiadások fedezetéül elsősorban az Országos Területfejlesztési Hivatal 5.447.573 e Ft. összegű támogatása szolgált. A további költségek fedezetét a Többcélú Társulás településeinek önkormányzati hozzájárulása biztosította, valamint egyéb bevételeinkből fedeztük kiadásainkat